Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje Szkoły określa art. 14 ust.1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59 ze zm.). Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły.

Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego - art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59 ze zm.).

Niespełnianie obowiązku szkolnego (obowiązku nauki) podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz.59 ze zm.).

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych: odroczenie obowiązku szkolnego, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, skreślenie ucznia z listy uczniów, indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, klasyfikowanie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534 ze zm.).

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.

Nowa podstawa programowa (dla klas I, IV i VII w roku szkolnym 2017/18) określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 356 ze zm.). W klasach II, III, V, VI w roku szkolnym 2017/18 obowiązuje podstawa programowa określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 ze zm.).

W roku szkolnym 2018/19 nowa podstawa programowa obejmie klasy II, V i VIII, a w roku szkolnym 2019/20 klasy III i VI.

STATUT-tekst jednolity z dn. 28.05.2018 r.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-05-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 146